Prestatieafspraken gemeente Beekdaelen

Elk jaar worden er in overleg tussen ZOwonen, de Gemeente Beekdaelen en de Bewonersraad, over een aantal onderwerpen afspraken gemaakt, zoals over:

  • Voldoende beschikbare geschikte woningen/ wooneenheden voor de diverse doelgroepen (zoals voor jongeren, gezinnen, eenpersoons huishouden, ouderen, mensen met een handicap).
  • betaalbaarheid
  • wonen met zorg
  • duurzaamheid
  • leefbaarheid

Voor de inhoud verwijzen wij de lezer naar de Prestatieafspraken Beekdaelen en de Jaarschijf 2024.

Met de paragraaf verkopen van sociale huurwoningen in de Jaarschijf (*) heeft de Bewonersraad niet ingestemd. Dit omdat er onvoldoende informatie was over het evenwicht in de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van sociale huurwoningen.

(*) elk jaar worden er afspraken gemaakt die in dat betreffende jaar moeten worden gerealiseerd. Dat document heeft de naam ‘jaarschijf’.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat 2020 het eerste jaar was waarin de gemeente Beekdaelen samen met vertegenwoordigers van de 4 woningcorporaties en de 4 aangesloten huurdersorganisaties binnen de Gemeente Beekdaelen de Prestatieafspraken hebben ingevuld conform zoals de wetgever het in de Woningwet 2015 heeft bedoeld.

In de loop van 2020 werd het Meerjaren kader Prestatieafspraken Beekdaelen 2021-2025 vastgesteld.

Van de zijde van de Bewonersraad zijn er nog diverse wensen, zoals het instellen van Thema-groepen over bijvoorbeeld Wonen met Zorg en over betaalbaarheid van het wonen.

Vanaf januari 2022 is de gemeente verplicht om een Woonvisie (*) vast te stellen. De beschikbaarheid van een Woonvisie-/Woonagenda Beekdaelen zal de kwaliteit van de Prestatieafspraken aanmerkelijk verbeteren en vergemakkelijken.

(*) Woonvisie: De Woonvisie geeft richting aan de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt; het in balans brengen van vraag en aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief), zodat rekening wordt gehouden met de veranderende bevolkings-ontwikkeling en veranderende woonwensen. Daarnaast geeft de Woonvisie invulling aan de nieuwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huurders-organisaties. Ingegeven door de herziene Woningwet.

De Woonvisie Beekdaelen zal het resultaat moeten zijn van een interactief proces waarin zowel regionale en lokale bijeenkomsten zijn georganiseerd waarin de meningen en voorstellen worden opgehaald voor de Woonvisie.

Een samenwerking van de 4 (*) huurdersorganisaties binnen Beekdaelen gericht op de Prestatieafspraken is inmiddels tot stand gekomen op 19 december 2022 door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

(*) Binnen de gemeente Beekdaelen hebben 4 woningcorporaties huurwoningen (ZOwonen, Weller Wonen, Wonen Limburg en Wonen Zuid). Elke woningcorporatie heeft uiteraard ook een huurdersorganisatie.

Bekijk Jaarschijf Prestatieafspraken 2024 (PDF)