(Stichting) Bewonersraad Beekdaelen                         ZOwonen

 

 

JAARVERSLAG 2023 

 

De Bewonersraad Beekdaelen is een Huurdersorganisatie van ZOWonen en werkt samen met de bewoners/huurders aan het vergroten van de invloed van bewoners/huurders op hun woon- en leefsituatie.

De Bewonersraad Beekdaelen behartigt de belangen van de huurders van ZOwonen die in Beekdaelen wonen (Sweikhuizen, Puth, Schinnen (dorp), Oirsbeek, Amstenrade, Doenrade, Merkelbeek, Bingelrade en Jabeek).

Schinnen, 27 februari  2024

Correspondentie adres: 

Stichting Bewonersraad

Postbus 71

6365 ZH Schinnen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                

 

 

 

Inhoud

 

1-Inleidende samenvatting

2-Samenstelling Bewonersraad

3-Onze uitvoeringsagenda in 2023

4-Feitelijke betrokkenheid van de huurders/bewoners (participatie)

5-Overlegpartners

6-Prestatieafspraken

7-jaarvergadering/ Huurdersraad

8-Bereikbaarheid

9-Klachten van huurders/bewoners

10-Scholing/kennis en kunde 

 

Opm.:

Wanneer iemand de behoefte heeft om het uitgebreide jaarverslag incl. jaarrekening/begroting in te zien kan hij een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  o.v.v. uw emailadres, woonplaats en motivatie.

  

1-Inleidende samenvatting 

De Bewonersraad heeft mede op grond van wet- en regelgeving een vertegenwoordigende, adviserende en ondersteunende rol in de behartiging van de belangen van de bewoners/huurders. In de praktijk betekent dit dat de Bewonersraad overleg voert met ZOwonen over onderwerpen van beleid en beheer. In feite zijn alle onderwerpen die van belang zijn voor de huurders/bewoners onderwerp van gesprek.

In het kader van de Prestatieafspraken heeft de Bewonersraad ook (tezamen met ZOwonen) overleg met de Gemeente Beekdaelen. Vanwege de samenwerking van de gemeente Beekdalen met de Parkstad Regio, heeft de Bewonersraad ook een samenwerking/overleg met het ROH (Regionaal Overleg Huurders Parkstad). 

Ook in 2023 waren wij, voor de uitvoering van een aantal projecten, afhankelijk van derden en externe omstandigheden. Dit had tot gevolg dat wij bijvoorbeeld de projecten: Public Relations, Rol en positie huurdersorganisatie, begroting  ZOwonen,  en een evaluatie van het Proces Prestatieafspraken, grotendeels hebben  moeten doorschuiven naar 2024.

De fusiegemeente Beekdaelen kwam op 1-1-2019 tot stand. Voor ons gevoel duurde het tot na 16 maart 2022 (nieuwe gemeenteraad) aleer het volkshuisvestelijk beleid door de nieuwe gemeenteraad als een integraal onderwerp werd gedragen. Het volkshuisvestelijk beleid geldt voor iedere inwonen: het maakt niet uit of je in de voormalige gemeente Nuth, Schinnen of Onderbanken woont., en of je huurder of eigenaar bent.

De beschikbaarheid inmiddels  van een door de Gemeenteraad Beekdaelen vastgestelde Woonvisie geeft richting aan het gewenste/ noodzakelijk Volkshuisvestelijk beleid. Met behulp van Prestatieafspraken maken de Gemeente, Woningcorporaties en Huurdersorganisatie afspraken over het Volkshuisvestelijk beleid in de gemeente Beekdaelen.

De voortdurende oorlog in Oekraïne,de oorlog in Gaza, inflatie, energiekosten, en de  in het algemeen blijvende hoge priizen voor levensonderhoud hadden hun weerslag op het dagelijks leven van veel van onze huurders.

In 2023 ontstond ook veel onrust en onzekerheid op het vlak van Wonen. Dit zowel particulier (kopen en huren) en de sociale huursector. Dit alles resulteerde op initiatief van de regering middels het document met de naam: Nationale Prestatieafspraken. Hierin wordt onder andere gestreefd om het aantal sociale huurwoningen naar 2030 toe te verhogen naar 30%. In Beekdaelen is dat nu 18%.

Prijzen van consumentengoederen en -diensten waren in 2023 gemiddeld 3,8 procent hoger dan in 2022, maakte het CBS bekend. In 2022 bedroeg de inflatie 10,0 procent. Met name de prijzen van voeding en energie beïnvloedden de inflatie in 2023. De inflatie zonder energie en motorbrandstoffen kwam in 2023 gemiddeld uit  op 6,5 procent. "Met name voeding droeg sterk bij", zegt hoofdeconoom van het CBS.

Voor een grote groep van onze actieve huurders is de toenemende digitale communicatie (heel) lastig, vanwege enerzijds de feitelijke technische aspecten en anderzijds omdat dat de kwaliteit van de communicatie moeilijker is dan in het fysieke of schriftelijke contact.

Een primair onderdeel van de doelstellingen van de Bewonersraad is de feitelijke betrokkenheid/ participatie van de huurders. Naast dat alle huurders regelmatig worden gevraagd om deel te nemen aan activiteiten van de Bewonersraad en aan de huurders om hun visie/mening wordt gevraagd, nodigen wij uit elke kern/dorp een huurder uit die als contactpersoon wil fungeren. Daarnaast introduceerden wij de Klankbordgroep waaraan huurders/bewoners deelnemen om namens de huurders/bewoners aan de Bewonersraad kenbaar te maken wat hun visie/mening is ten aanzien van diverse onderwerpen. Wij hebben  alle huurders op hun huisadres door middel van een Nieuwsbrief geïnformeerd over het bestaan en de doelstelling van onze website (www.bwrbeekdaelen.nl) .De huurders die geen gebruik kunnen maken van internet en/of email kunnen hun adres opgeven en worden schriftelijk geïnformeerd.

De ontwikkeling van de dorpen/kernen binnen de gemeente Beekdaelen is regelmatig onderwerp van gesprek met de gemeente (en ook ZOwonen). Daartoe heeft de Gemeenteraad een ‘Woonvisie’ vastgesteld. In een woonvisie komen alle aspecten van het wonen aan bod: kwantiteit, kwaliteit, locaties, woonruimteverdeling, doelgroepen, de rol van woningcorporaties. Dit vormt weer de basis voor prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties.

Ook in 2024 staan weer (los van wat nog onverwacht op ons af zal komen) belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals: nieuwe Meerjaren Prestatieafspraken (kaderafspraken), Gemeente Beekdaelen, Wonen met Zorg visie, de implementatie van de Landelijke Prestatieafspraken en een WMO-convenant. Aandacht voor wonen voor jongeren zal naast het onderwerp eenzaamheid, en Wonen met Zorg extra aandacht krijgen.

 

2-Samenstelling Bewonersraad

 

Jenny Franken                  secretaris

Adam Boesten                  bestuurslid

Alfons Haagmans              vicevoorzitter

Hubert Aretz                     voorzitter/penningmeester

Esther Haartmans              bestuurslid

Leon Houben                    bestuurslid 

 

Ans.van Kesteren                 contactpersoon

Margje.Aretz                       contactpersoon

Betsie.Quadvlieg                 contactpersoon

Miets.Koole                         contactpersoon

Jose Meertens                     contactpersoon

 

Bert Vrolijk                            adviseur

 

3-Onze Uitvoeringsagenda in 2023 (zo kort en krachtig mogelijk verwoord).

 

Een belangrijke doelstelling van de Bewonersraad is om de huurders een medeverantwoordelijkheid te kunnen laten invullen voor hun eigen woonsituatie en het volkshuisvestelijk beleid. Dit is een heel ruim begrip voor gezond, comfortabel en betaalbaar te kunnen wonen in een prettige en veilige omgeving waar mensen indien nodig elkaar helpen. Wij proberen dit op de navolgende wijze te realiseren:

1-Overlegtafel met ZOWonen (4x p/j)

2-Informeel bestuurlijk overleg (~ 6x p/j)

3-Periodiek overleg met de regio-coordinator uitvoering van beleid

4-Samenwerking HO’s t.b.v. Overlegtafel (en versterking kennis en kunde)

5-Samenwerking Regionaal Overleg Huurders Parkstad

6-Prestatieafspraken Beekdaelen vs. Jaarschijf

7-Regionale Woonvisie Parkstad/ Woonagenda – Woonvisie Beekdaelen

8-Nationale Prestatieafspraken

9-Kennis en kunde (scholing)

10-Verwachtingen van huurderswerk

11-Communcatie met en participatie van onze huurders

12-Overleg met Bewonerscommissies

13-Overleg met RVC

14-Dienstverlening ZOwonen en Gemeente Beekdaelen

15-Samenwerken met andere organisaties binnen Beekdaelen gericht op het welzijn van de huurders/bewoners (zoals de KBO)

 

Overleg met ZOwonen 

In 2023 hebben er vier formele overleggen (Overlegtafel) plaatsgevonden.

14 maart, 21 juni, 12 september en 5 december. Met als belangrijkste agendapunten:

-Woonbelevingsonderzoek 2023

-Verkoopbeleid

-Begrotingen Huurdersorganisaties 2024

-Aanbesteding Onderhoud

-Begroting ZOwonen 2024

-Verlenging Sociaal Plan 2024 en vooruitblik naar vernieuwing Sociaal Plan

-Adviesaanvragen: Abonnement Huurdersonderhoud/ Herijking Woonruimteverdelingsbeleid/Verkoopbeleid

-Ontwikkelingen werkgebied ZOwonen

-Vernieuwen Verkoopbeleid

-Activiteitenplanning begroting 2024

-Jaarverslag Regionale Klachtencommissie

-Thuis in Limburg (rapportages)

-Monitoring voortgang Meerjarig integraal Huurbeleid ZOwonen en Huurverhoging 2024

-Proces Prestatieafspraken

-Planning overzicht adviesaanvragen

-Lopende adviesaanvragen

-Ontwikkelingen werkgebied ZOwonen

-Abonnement Huurdersonderhoud

-Portefeuillestrategie

-Afgeronde adviezen (Herijking Koers/ Duurzaamheidsvisie)

-Prestatieafspraken 2023

-Bijzondere ontwikkelingen in werkgebied ZOwonen

-Ontwikkelingen naar aanleiding van het stoppen van de activiteiten van de huurdersorganisaties Geleen en Beek.

-Adviezen (Grip op klachten/ herijking Koers/)

-Proces Prestatieafspraken

-Begroting ZOwonen 2024 en begrotingen Huurdersorganisaties

-Spelregels huuraanpassingen

-Aanpak enkel glas/ huurvermindering

-Bijzondere ontwikkelingen werkgebied ZOwonen

 

Eenmalige huurverlaging

-In 2023 heeft ZOwonen een eenmalige huurverlaging toegepast voor huurders  met een kale huur hoger dan 575,03 euro. Onder bepaalde voorwaarden kon de betreffende huurder in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging.

-Huurverhoging 2023.  Sociale huurwoningen

Volgens de wet mag de Woningcorporatie de huur ieder jaar per 1 juli verhogen. Het ministerie bepaalt de maximale huurverhoging.

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in 2023?

De huurprijzen van de sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot € 808,06 per maand) werden verhoogd per 1 juli tussen de 0% en 3,1% (CAO 1 december 2021 tot 1 december 2022). De huurverhoging wordt bepaald door de streefhuur van de woning. Dit is de door ZOwonen vastgestelde huur, die past bij de kwaliteit van de woning.

 • Ligt de huur boven de streefhuur? Dan wordt de huur niet verhoogd.
 • Ligt de huur onder de streefhuur? Dan wordt de huur met maximaal 3,1% verhoogd.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De huur van een huishouden met een hoger inkomen, worden verhoogd met maximaal 7,1%. Dit is lager dan de maximale huurverhoging, die ZOwonen van de overheid zou mogen toepassen.

De streefhuur van de woning bepaalt hoeveel ZOwonen de huur verhoogd. De streefhuur is de vastgestelde huur die past bij de kwaliteit van de woning. Je krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging als jouw gezamenlijk huishoudinkomen behoort tot de inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2023:

 

Inkomen

Huurverhoging

Eenpersoonshuishouden

€ 48.836 - € 57.573

Maximaal € 50

Eenpersoonshuishouden

Hoger dan € 57.573

Maximaal € 100

Meerpersoonshuishouden

€ 56.513- € 76.764

Maximaal € 50

Meerpersoonshuishouden

Hoger dan € 76.764

Maximaal € 100

Vrije sector woningen (geliberaliseerde woningen)

De huurprijzen van de vrije sector huurwoningen (woningen met een huurprijs hoger dan € 808,06 per maand) warden verhoogd per 1 juli tussen 0% en 3,1% (CAO 1 december 2021 tot 1 december 2022). De huurverhoging wordt bepaald door de markthuur die voor 2023 is vastgesteld.

 • Ligt de huur boven de markthuur? Dan wordt de huur niet verhoogd.
 • Ligt de huur onder de markthuur? Dan wordt de huur verhoogd met maximaal 3,1%.

Geen huurverhoging

Heeft je woning een energielabel E, F of G? Dan krijg je geen huurverhoging. Dit om je tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Bewoners die niet hebben meegedaan aan het verduurzamen van de woning, krijgen wel huurverhoging. Daarnaast krijg je in de volgende gevallen ook geen huurverhoging:

 • Wisselwoning
 • Woning in afwachting van uitspraak Huurcommissie
 • Woning waar een sloop- of leegstandsbesluit is genomen
 • Parkeerruimten waar een sloop- of leegstandsbesluit is genomen

 

4-Feitelijke betrokkenheid en participatie van onze achterban/huurders

 De Bewonersraad voert namens de huurders het overleg met ZOwonen over alle onderwerpen waar corporaties zich mee bezig houden vanuit het perspectief van de huurder, en het overleg met ZOwonen en de Gemeente Beekdaelen (in een tripartiete overleg) over de Prestatieafspraken Beekdaelen.

 

Bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Bewonersraad als Huurdersorganisatie bezien vanuit de Wet Overleg Huurder Verhuurder:

-De huurdersorganisatie is een vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders en:

-van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt;

-die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;

-die ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststelt; en die alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten;

(Bewonerscommissie: commissie van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex, niet zijnde een huurdersorganisatie, die de belangen behartigt van de huurders van dat wooncomplex.)

De belangrijkste taken van een huurdersorganisatie zijn:

 • Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de corporatie.
 • Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken in de driehoek gemeente, huurdersorganisatie en corporatie.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie op beleidsniveau.
 • Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.
 • Het ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.

Door middel van persoonlijke contacten, bijeenkomsten, email, brieven, nieuwsbrieven/ folders en de website, zoekt en vindt de Bewonersraad het contact met de huurders. De huurders worden actief uitgenodigd om binnen de Bewonersraad actief te zijn. De huurders zijn in de gelegenheid om over alle onderwerpen telkens aan de Bewonersraad hun visie kenbaar te maken. Over actuele onderwerpen worden de huurders nadrukkelijk gevraagd om tijdens het beleids-/ontwikkelingsproces van het onderwerp, mee te denken en mee te doen.

Dit alles vraagt om veel tijd, planning en uitwerking. Dit vraagt ook om duidelijke processen bijvoorbeeld wat betreft de ontwikkeling van de Jaarschijf (in het kader van de Prestatieafspraken) zodat er voldoende speling/ tijd is om tijdens het proces de visie/ standpunt van de huurders te kunnen betrekken.  

In 2023 heeft de Bewonersraad een website in gebruik genomen die speciaal is ingericht om in korte lijnen de achterban te kunnen informeren en hun mening/visie te kunnen vernemen. In onze recente (fysieke) Nieuwsbrief hebben wij de huurders die mogelijk niet beschikken over email en/of niet digitaal kunnen communiceren gevraagd hun adres kenbaar te maken, zodat wij deze huurders/bewoners via hun brievenbus kunnen informeren. Daarnaast is de Bewonersraad ook bereikbaar via ons antwoordnummer (voor huurders is geen postzegel nodig).

Bewonerscommissies

De Bewonersraad wil graag de samenwerking met de diverse Bewonerscommissies versterken.

De Bewonersraad werkte samen met de Bewonerscommissie Vonderstraat. In 2021 is de Bewonerscommissie Altaarstraat opgeheven. De betreffende huizen zijn gesloopt en de huurders hebben allemaal een andere huurwoning gekregen. De momentele situatie is dat ZOwonen ter plaatse geen nieuwbouw zal plegen en dat de vrijgekomen grond (misschien) met de gemeente zal worden geruild voor bouwgrond (in bijvoorbeeld Amstenrade).

De Bewonersraad fungeerde als ‘Bewonerscommissies’ voor de huurders/bewoners van het inmiddels gesloopte appartementencomplex aan de Gyselaar in Amstenrade. Op deze plek vindt nu nieuwbouw door ZOwonen plaats. Bewoners van de seniorenbungalows aan de Gyselaar ervaren veel overlast van alle sloop- en bouwwerkzaamheden van de aanpalende zorgorganisatie. ZOwonen en de Bewonersraad zijn hierover met de bewoners in gesprek/ overleg. Doch een stevige vorm van overlast is tijdelijk niet te voorkomen.

De Bewonersraad werkt samen met de Bewonerscommissie van het appartementencomplex aan de Markt in Oirsbeek in verband met een aantal aanhoudende klachten over onder meer ventilatie/ binnenklimaat en duurzaamheid en het toewijzingsbeleid voor nieuwe bewoners.

 

5-Andere Overlegpartners 

Overleg met de Raad van Commissarissen

Tenminste eenmaal per jaar heeft de Bewonersraad een overleg met de voltallige Raad van Commissarissen. En daarnaast is er overleg met de twee leden uit de raad van Commissarissen die bindend zijn voorgedragen mede door de Bewonersraad Beekdaelen. Op voorstel van de Bewonersraad is onder meer het onderwerp: verwachtingen van Huurderswerk besproken. Dit is een thema dat telkens weer actueel is (wat wordt van de Bewonersraad Beekdaelen verwacht).

Regionaal Overleg Huurders Parkstad (ROH) 

Het ROH Parkstad is het samenwerkingsverband waar huurdersorganisaties zoals de Bewonersraad samenkomen om de belangen van de huurders, toekomstige huurders en woningzoekenden te behartigen bij de ontwikkeling en uitvoering van volkshuisvestelijke beleid in Parkstad Limburg door gemeenten en woningcorporaties. Daarbij staan regionale en lokale prestatieafspraken met de gemeenten centraal. Het ROH wordt ondersteund door de Nederlandse Woonbond. 

Nederlandse Woonbond 

De Woonbond komt op voor de belangen van alle huurders in Nederland.  De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  De Woonbond voert namens alle huurdersorganisaties het overleg met de minister van Wonen en leden van de Tweede kamer. Wat hebben we de afgelopen jaren voor huurders bereikt?

Successen die mede door de Woonbond zijn behaald:

Afschaffen verhuurdersheffing.

Na jaren van druk vanuit de Woonbond, aangesloten huurders en huurdersorganisaties, is de verhuurderheffing eind 2022 eindelijk afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat de bouwproductie van corporaties de komende jaren verdubbelt en de sociale sector eindelijk weer groeit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt door de Woonbond met corporaties en het Rijk over huurverlaging en gratis isolatie voor huurders.

Huurverlaging voor laagste inkomens

Corporatiehuurders met een (zeer)laag inkomen, maar wel een forse huur kregen in juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging.  Deze door de Woonbond met Aedes afgesproken maatregel gaat ongeveer 510.000 hurende huishoudens helpen. Hun huur gaat omlaag naar 575 euro.

Meer mensen recht op huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 hebben meer mensen recht op huurtoeslag, omdat de harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Voorheen kreeg je wanneer je één euro te veel verdiende, helemaal geen huurtoeslag meer. Nu loopt de huurtoeslag langzaam terug naar nul bij een stijgend inkomen.

Betaalbaarheid wonen terug op agenda

Het huidige huurbeleid zorgt ervoor dat  steeds meer huurders financieel in de knel komen. Door het doen van onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen en het voeren van acties is de aandacht daarvoor in politiek Den Haag toegenomen. Ook lokale woonlastenonderzoeken door lid-organisaties van de Woonbond dragen daar aan bij.

Ruimere inkomensgrens

Mede dankzij lobby van de Woonbond komen meer huurders met een bescheiden middeninkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning.  Door invoering van de inkomensgrens in 2011 vielen ineens veel middeninkomens tussen wal en schip.  Daarmee was de strijd om de inkomensgrens nog niet voorbij. Een later plan om de inkomensgrens voor alleenstaanden te verlagen hebben we tegen weten te houden. Het plan om de grens voor meerpersoonshuishoudens te verhogen ging wél door.

Verhuiskostenvergoeding

Dankzij de Woonbond kunnen huurders in de sociale huursector en in de commerciële huursector tegenwoordig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij gedwongen verhuizing. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer zeggenschap huurdersorganisaties

Mede dankzij sterke lobby van de Woonbond stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Woningwet, waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen kregen over het beleid van corporaties. Zo hebben Huurdersorganisaties door de woningwet instemmingsrecht gekregen bij fusies en verbindingen. Daarnaast zijn huurdersorganisaties een volwaardige partij geworden bij het maken van prestatieafspraken met gemeente en corporaties over het lokale woonbeleid. De nieuwe Woningwet ging in op juli 2015.

Extra geld voor huurdersorganisaties

De Woonbond bracht in kaart dat huurdersorganisaties vaak onvoldoende middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De Kamer heeft daarna besloten huurdersorganisaties extra financiële middelen te geven om hun taak goed uit kunnen voeren.

De Woonbond vertegenwoordigt 1,7 miljoen huurders

 

 6-Prestatieafspraken gemeente Beekdaelen 

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgaven in hun gebied. Deze opgaven leggen zij vast in ‘prestatieafspraken’. In de Woningwet is een proces vastgelegd rondom het maken van de prestatieafspraken.

De samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is een bouwsteen om tot goede volkshuisvestelijke prestaties te komen op lokaal (of regionaal) niveau. De partijen hebben de vrijheid om een lokaal passend proces voor prestatieafspraken in te richten. Dit betekent dat meerjarige afspraken wettelijk mogelijk zijn en lokale partijen de ruimte hebben om het proces in te richten op een manier die voor hen het meest werkbaar is. Hierbij kan ook gedacht worden aan het betrekken van andere partijen bij de prestatieafspraken, zoals zorg- en welzijnspartijen. Of aan het maken van afspraken met een wederkerig karakter.

Belangrijk is om steeds het doel van de prestatieafspraken voor ogen te houden, zodat het maken van de afspraken zijn meerwaarde behoudt.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022 Sinds 1 januari 2022 is de gemeentelijke Woonvisie (*) verplicht. Bovendien veranderen een aantal zaken aan het standaard wettelijk proces waarop woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zich kunnen beroepen om tot prestatieafspraken te komen. Zo vervalt het verplichte vooroverleg met huurderorganisaties over het activiteitenoverzicht van woningcorporaties, omdat dit tot ongelijke verhoudingen kan leiden tussen toegelaten instelling, gemeente en huurdersorganisatie.

Verder wordt de uiterlijke datum voor het doen van de uitnodiging van woningcorporatie(s) aan de gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) om het gesprek over prestatieafspraken te beginnen, vervroegd naar 1 april van elk jaar. Gezien deze nieuwe inrichting van het proces en gezien de woonvisie voor gemeenten verplicht wordt, kan vervallen dat de toegelaten instelling geen uitnodiging hoeft te doen indien de gemeente geen woonvisie heeft. Zo wordt gegarandeerd dat er altijd een gesprek plaats kan vinden. Lokale partijen kunnen het wettelijk proces om tot prestatieafspraken te komen samen inrichten op een manier die voor hen het best werkbaar is.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij de lezer naar onze website: www.bwrbeekdaelen.nl

Het jaar 2020 was het eerste jaar waarin de gemeente Beekdaelen samen met vertegenwoordigers van de 4 woningcorporaties en de 4 aangesloten huurdersorganisaties binnen de Gemeente Beekdaelen de Prestatieafspraken hebben ingevuld conform zoals de wetgever het in de (herziene) Woningwet 2015 heeft bedoeld.

In de loop van 2020 werd het Meerjaren kader Prestatieafspraken Beekdaelen 2021-2025 vastgesteld.

 

Van de zijde van de Bewonersraad zijn er nog diverse wensen, zoals: 

 • het instellen van bijvoorbeeld Thema-groepen over Wonen met Zorg, en advisering bij de nieuwe WMO-convenant.
 • De beschikbaarheid in 2023 van een Woonvisie-/Woonagenda (*) Beekdaelen  zal de kwaliteit van de Prestatieafspraken aanmerkelijk vergemakkelijken en versterken.

In 2022 is de samenwerking van de 4 huurdersorganisaties binnen Beekdaelen tot stand gekomen gericht op de Prestatieafspraken Beekdaelen: dit onder coördinatie en advisering van het ROH (Regionaal Overleg Huurders Parkstad)

 

(*) Woonvisie: de Woonvisie geeft richting aan de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt; het in balans brengen van vraag en aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief), zodat rekening wordt gehouden met veranderende bevolkingsontwikkeling en veranderende woonwensen. Daarnaast geeft de Woonvisie invulling aan de nieuwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Ingegeven door de herziene Woningwet. De Woonvisie Beekdaelen zal het resultaat moeten zijn van een interactief proces waarin zowel lokaal als regionaal bijeenkomsten met stakeholders (onder andere woningcorporaties, huurdersorganisaties, ontwikkelaars, makelaars, zorg- en welzijnspartijen et cetera) zijn georganiseerd waarbij input is opgehaald voor de nieuwe visie.

 7-Huurdersraad (Jaarvergadering)

De Jaarvergadering van de Bewonersraad heeft in november 2023 plaatsgevonden. De huurders waren naast informatie op de website (www.bwrbeekdaelen.nl) door middel van een flyer/ folder geïnformeerd over de aankomende Jaarvergadering, en waren in de gelegenheid om agendapunten in te dienen en om zich aan te melden om actief te zijn binnen de Bewonersraad. eerdere informatie kon men op de website raadplegen. Huurders/ bewoners  die geen email (kunnen) gebruiken en/of onze website niet (kunnen) raadplegen, konden dit bij de Bewonersraad melden en kregen dan de informatie op hun postadres bezorgd.

Wanneer wij de reacties van de huurders qua belangrijkheid van onderwerpen op een rijtje zetten dan leidt dit tot het volgende resultaat:

1.Voldoende geschikte en betaalbare woningen voor de diverse doelgroepen (met een evenwichtige spreiding binnen het werkgebied van ZOwonen in Beekdaelen/.

2.Wonen voor jongeren

3.Duurzaamheid (energie labels: niet alleen voor energiekosten maar ook een aangename warmte in huis)

4.Wonen met Zorg

5.Eenzaamheid

6-Ondersteunen van de Bewonerscommissies

 

8-Bereikbaarheid

 

De Bewonersraad heeft geen kantoor. De Bewonersraad is per email, via de postbus of een antwoordnummer   bereikbaar. Waarna indien noodzakelijk of wenselijk een afspraak wordt gemaakt voor een telefonisch of persoonlijk contact.

In 2022 is de website van de Bewonersraad online gegaan (www.bwrbeekdaelen.nl). Met als kerndoelen: informatie voor de huurders/bewoners en het contact met de huurders/bewoners.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stichting Bewonersraad

Postbus 71

6365 ZH Schinnen

 

(Voor de huurders/bewoners)

Stichting Bewonersraad

Antwoordnummer 10302 (een postzegel is niet nodig)

6365 XV Schinnen

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                   

9-Klachten van bewoners/huurders

ZOwonen heeft een team van medewerkers die de verzoeken en klachten van huurders behandelen.

Onze algemene ervaring is dat het voor de Bewonersraad vaker niet duidelijk is of de huurder/bewoner een reparatie-melding heeft gedaan, of een bepaald ander verzoek aan ZOwonen, of dat de huurder een klacht heeft ingediend omdat hij/zij over iets onvoldoende tevreden is.

De Bewonersraad heeft aan de achterban/bewoners/huurders kenbaar gemaakt dat de huurder wanneer hij/zij een verzoek heeft (wat dan ook) dit éérst kenbaar moet maken bij ZOwonen. Wanneer de huurder/bewoner daarna niet tevreden is over het resultaat van het ingediende verzoek, dan kan de huurder/bewoner bij ZOwonen een klacht indienen.

Onze algemene ervaring ook over 2023 is -zoals al opgemerkt- dat huurders vaak niet het verschil weten of ze  bijvoorbeeld een reparatieverzoek hebben ingediend of een formele klacht. In het geval van een klacht ontvangt de huurder van ZOwonen een bevestiging van ontvangst van de klacht en zal ZOwonen binnen 2 werkdagen met de huurder contact opnemen.

De huurder die niet tevreden is over het resultaat van een ingediende klacht kan zich wenden tot de Regionale Klachtencommissie. Daaraan voorafgaand kan de huurder/bewoner aan de Bewonersraad om een advies of mogelijk een bemiddeling vragen.

 

10-Scholing/ kennis en kunde

 Een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen behartigen van de belangen van de achterban/ huurders is het invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de woningcorporatie en de gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Bewonersraad op het vlak van het strategische beleid in elk geval op de grote lijnen van beleid inhoudelijk een gesprekspartner is.

 

Om die kennis en kunde te kunnen realiseren neemt de Bewonersraad deel aan diverse thematische bijeenkomsten georganiseerd door de Nederlandse Woonbond en het ROH (Regionaal Overleg Huurders Parkstad. Daarbij is elk overleg met de woningcorporatie (zoals over betaalbaarheid) een leermoment op zich. Er zijn ook specifieke contacten met bijvoorbeeld het NIBUD over betaalbaarheid. De bijeenkomsten van de Ambtelijke Werkgroep Prestatieafspraken Beekdaelen zijn voor de Bewonersraad ook belangrijke leermomenten: wanneer je met een breed samengestelde groep collega’s op interdisciplinair niveau praat en overleg voert over de onderwerpen binnen het brede domein van de sociale huisvesting. En wij bespreken (ook in discussievorm) met onze externe adviseurs hun adviezen: hier liggen ook belangrijke leermomenten.

Over alle onderwerpen (zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid, wonen en zorg) neemt de Bewonersraad deel aan internetcolleges (webinars). Ongeveer 4 keer per jaar zijn er fysieke netwerkbijeenkomsten. De voorbereiding van adviesaanvragen over bijvoorbeeld Verkoopbeleid vragen ook om een verdieping in die onderwerpen.

 

 

Beekdaelen, 27 februari 2024

 

 

Jenny Franken, secretaris                                                Hubert Aretz, voorzitter